Kezdőlap

Játssz! Mozogj! Ügyesedj!

 

 

A mi óvodánk

 

Dokumentumok

 

Az óvoda házirendje

Az óvoda nevelési programja

SZMSZ

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

Tisztelt Szülők!

 

Kérem az alábbiak figyelembe vételét a 100%-os normatív kedvezményben részesülő gyermekek étkezésének lemondásában!

-          Az óvodában a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek. A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet, melyet a fenntartó határoz meg.

-          A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk, ezen kívül a csoportok információs faliújságján egész évben megtalálható. A befizetés mindig előre történik, a befizetendő időszak előtt, a következő hónapra.

-          Az étkezési díjak befizetése kétféle képen történhet:

o        átutalással történő teljesítés: ennek a menetét, szabályát a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza,

o        készpénzes befizetés: az alábbiak szerint

-          Az étkezési díjak befizetése négyhetente történik az éves befizetésnek megfelelően az óvoda irodájában 700 órától 1600 óráig.

-          A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt napon a gyermeke térítési díját - hiányzás esetén is - befizesse.

-          Az étkezési díj befizetése számítógépes nyilvántartás szerint történik. A befizetésről a szülő számlát kap. A kiadott számlák az intézmény szigorú számadású nyilvántartási körébe tartoznak.

-          A gyermek betegsége, vagy igazolt távolmaradása miatt igénybe nem vett étkezést a szülőnek kell lemondania 8.30-ig telefonon, írásban vagy személyesen. A később érkező lerendelés vagy a bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre.

-           A lemondott ebéd mindig a következő naptól érvényes, és a következő befizetéskor kerül jóváírásra.

 

A 100%-os normatív kedvezményben részesülő gyermek esetén is meg kell jelenniük a megadott napon és időben a szülőknek, mert az étkezés igénylése csak kinyomtatott és a szülő által aláírt számla ellenébe történik meg.

A gyermek betegsége, vagy igazolt távolmaradása miatt igénybe nem vett étkezést a szülőnek kell lemondania reggel legkésőbb 8.30-ig (írásban a nagyóvoda folyosóján elhelyezett füzetben vagy telefonon) A 100%-os normatív kedvezményben részesülő családok a gyermek hiányzása esetén kötelesek lemondani az étkezést. Ennek elmulasztása esetén a gyermek étkezése – legkésőbb a távollét 3. napjától – automatikusan lemondásra kerül. A gyermek gyógyulása után a szülőnek kell gyermeke étkezését visszarendelnie az óvodában az előző nap 8.30-ig.

 

Az óvónőnek tett tájékoztatás a gyermek hiányzásáról nem lemondás!

 

Kedvezmények

(1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 151.  § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

 aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy ae) nevelésbe vették;

ae) nevelésbe vették;

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b)  pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.”

 

 

 

 

 

 

 

 Óvodakép

 

 

 

 

 

Küldetésünk

 

 

 

 

 

Nevelőmunka

 

 

 

 

 

Jeles napok

 

 

 

 

 

 Induló

 

 

 

 

 

Dokumentumok

 

 

 

 

 

Szolgáltatások

 

 

 

 

 

 Felvétel

 

 

 

 

 

Aktualitások

 
 

 

 
 

 Elérhetőség

 
         

<Kezdőlap> <Óvodakép> <Induló> <Küldetésünk> <Nevelőmunka> <Jeles napok> <Dokumentumok> <Szolgáltatások> <Felvétel> <Aktualitások> <Elérhetőségek>

Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen:  titkarsag@hetszinviragovi18.hu ; boroczki@hetszinviragovi18.hu

Copyright © 2007 Hétszínvirág Óvoda

Utolsó módosítás: 2016.02.21.